Ang LinkOD ay isang pamamahayag sa panitikan na inilalahala online sa website ng National Housing Authority. Ito ay isang pamamaraan ng pahahayag ng Impormasyon/ motibasyon upang maipatupad at maitaguyod ang NHA- Community Partnership para mahikayat ang suporta sa mga pangunahing direksyon at programa ng NHA. Ang mga benepisyaryo at mga community partner ng NHA ang mga pangunahing tagasulat ng
mga balita at malikhaing artikulo,tagaguhit ng mga graphics at tagakuha ng larawan.

2021

SEPTEMBER 2021
MARCH 2021